خانم زهرا زارعی

خانم زارعی در بخش انبار مجموعه کویر هم اکنون فعالیت دارند.