خانم نجمه زارعی

خانم زارعی در بخش حسابداری و انبار مجموعه کویر در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند.