خانم مهندس نظری

خانم نظری کارشناسی برق گرایش مخابرات و همچنین ارشد مخابرات هستند که در زمینه مشاوره تخصصی در این مجموعه به فعالیت می پردازند