آقای مهندس مهدی زارعی

آقای زارعی کارشناسی قدرت داشته ولی در زمینه الکترونیک و کامپیوتر فعالیت تخصصی دارند. ایشان بنیانگذار مجموعه کویر هستند و در حال حاظر مدیریت مجموعه و مدیریت بخش واردات برعهده داشته و مشغول به فعالیت هستند.