خانم مهندس کارگر

خانم کارگر لیسانس برق گرایش کنترل و ارشد مدیریت بازرگانی دارند و در بخش واردات مجموعه کویر مشغول به فعالیت هستند