آقای محمود زارعی(حاجی)

آقای زارعی مدیریت انبار مجموعه کویر را برعهده دارند و با نام حاجی فعالیت دارند.