خانم مهندس دهقانی

خانم دهقانی دارای مدرک کارشناسی الکترونیک و ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریکی می باشند و هم اکنون در مجموعه کویر مشغول به مشاوره تخصصی هستند